2021-nji ýylda bölek satuw PPC üçin semalt strategiýalarynda ýeňişTäze ýyl, hemmämiziň edenimize begenýäris. Aöne täze ýyl geçip barýarka, web sahypaňyzdaky ROI-iňiziň garaşýan zatlaryňyza laýyk gelmegini üpjün etmegiň täze we kämilleşdirilen usullaryny talap edýäris. Birnäçe ýyl bäri tölegli gözlegleriň nähili peýdaly bolup biljekdigini gördük. Şeýle-de bolsa, köne strategiýalardaky tozany ýok etmegiň we PPC-den has köp peýdalanmagyň täze usullaryny girizmegiň wagty geldi.

Ösüş üýtgeşiklik bilen gelýär we bu ösüşleri başdan geçirýän adamlar köplenç ondan has köp peýdalanýarlar. Täze ýyl üçin özüňizi dogry enjamlaşdyryp bilersiňiz, bu strategiýalar ýylyň başynda size gelýär. Hemişe bolşy ýaly, Semalt bu ýerde diňe bir bilim bermek bilen çäklenmän, size kömek etmek üçinem gelýär. SEO hünärmenleri we web dolandyryjylary hökmünde web sahypaňyza pudagyňyzyň başyna çykmaga kömek edip bileris.

Bölekleýin mahabat berijiler we kärhanalar hökmünde, gelýänleriňiziň has gowy söwda tejribelerinden peýdalanmagyny üpjün etmek üçin bu strategiýalary ulanarys. Indi üýtgeşmelerden gorkup bilersiňiz, esasanam SEO bilen, sebäbi işleýän, ýöne köne strategiýa bilen galmak, täzelerini kabul etmekden has ygtybarly zat ýaly bolup görünýär. Şeýle-de bolsa, geçen ýyl bize ähli gymmatly sapaklary berdi. Çalt uýgunlaşmagy we täze mümkinçiliklerden peýdalanmagy öwrenmeli. Mysal üçin “Amazon” we “MoneyGram” -y alyň: dünýädäki kärhanalar çökse-de, ösdi. Indi ondan öwren.

Elektron telekeçilik söwdasy bilen meşgullanýan bolsaňyz we diňe SEO sözüni diňe açar söz ýaly nyşana alýan bolsaňyz, bu makala size niýetlenendir. Sizhli ululykdaky bölek satyjylar üçin esasy PPC strategiýalarymyzyň diňe dördüsini belläris.

2021-nji ýylda PPC Üstünligi üçin ulanmaly strategiýalaryňyz

Akylly söwda kampaniýalary

Bu, awtomatiki söwda we mahabat ýerleşdirmesini ulanyp, marketing marketing kampaniýalary bilen adaty söwda strategiýalarynyň aýratyn utgaşmasydyr. Önümiňiziň şu ýyl iň gowy mahabat almagyny üpjün etmek üçin ajaýyp elikir.

Söwda satyjysy hökmünde muny derrew synap görmegiňizi maslahat berýäris we nädip aýlanyp biljekdigiňizi bilmeseňiz, hemişe kömek sorap bilersiňiz. “Smart Shopping” kampaniýalaryny bölek satyjy hökmünde synap görmek we doly artykmaçlyklaryndan peýdalanmak üçin käbir önüm toparlaryňyzdan geçmek möhümdir.

Tejribämizden, bu kampaniýalaryň gowy we birneme ygtybarlydygyny aýdyp bileris. Munuň sebäbi, Google adaty söwda kampaniýasyndan akylly Söwda kampaniýalaryny ileri tutar. Şeýlelik bilen akylly söwda kampaniýasyny alyp baranyňyzda we bäsdeşleriňiz adaty söwda kampaniýasyny alyp barsaňyz, awtomatiki usulda Google-yň ileri tutýan ýerine öwrülersiňiz.

“Akylly söwda” kampaniýalary ähli ulgamlarda işlemek üçin döredildi. Bu, mahabatlaryňyzyň Gmail, Google Display Network we YouTube-da görkeziljekdigini aňladýar.

“Akylly söwda” kampaniýalary bilen ajaýyp netijelere eýe bolduk, şonuň üçin müşderilerimiz üçin elmydama sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Mundan başga-da, müşderilerimizi synamajak bolanda ynandyrjak bolýarys. Meseläniň bir böleginiň “Akylly söwda” bellik hökmünde kabul edilýändigine ynanýarys we her kim näbelli ýere bökmäge taýyn däl. Köp web sahypalary ýa-da kärhanalar bellik etmegi makul bilýärler, sebäbi bu aňsat ýeňiş. Bu akylly söwda zerurlygyny ogurlaýar. Köp müşderilerimize bellik etmek, “Smart Shopping” ýaly peýdaly diýip pikir edýärler. Bellik we akylly söwda bilen birmeňzeş zat däldigini habar bermek bilen olara bilim bermäge synanyşýarys. Akylly söwda, SEO belliklerine adaty belliklerden has köp zat hödürleýär.

Käbir SEO hünärmenleriniň “Smart Shopping” -iň artykmaçlyklaryny peseltmäge ýykgyn etmeginiň bir sebäbi, belli bir derejede gözegçilikden ýüz öwürmeli. Adaty söwda kampaniýalary bilen, haşal otlara girip, iň granul derejesinde gözegçilik edip bilýänçäňiz üstünlik gazanarsyňyz. “Akylly söwda” bilen, munuň tersini etmäge mejbur bolýarsyňyz. Şol dolandyryşdan ýüz öwürmeli. Bu, adatça, hünärmenler bilen oňuşýan zat däl, sebäbi granular maglumatlary gazyp bilmek ukybymyza uly buýsanç döretdik.

“Smart Shopping” hakda nähili pikir edip biljekdigiňize garamazdan, hakykatdanam üstünlik gazanmagyň ajaýyp usulydyr we ony atman ýazmazdyňyz. Suwlary barlamak has gowy bolardy we görýänleriňizi halamaýan bolsaňyz, hemişe adaty söwda kampaniýalaryňyza gaýdyp bilersiňiz.

Açyş kampaniýalary

Google tarapyndan açyş kampaniýalaryny ilkinji gezek 2019-njy ýylda dünýäde ýaýramazdan ozal gördük. Açyş mahabatlary, “Google Next” -da “Next Next Feeds” we “YouTube home” ýaly ýerli mahabatlaryň aýratyn görnüşidir. Şeýle hem, Google Gözleg programmasynda we Gmail mahabaty/Sosial goýmalarda peýda bolýar.

Bu mahabatlar bölek satuw kärhanalaryna gaty laýyk gelýär. Geçirilen gözlegler, wideo görýän we web mazmunyny öwrenýän mahaly onlaýn adamlaryň takmynan 86% -iniň söwda pikirlerine we ylhamlara mätäçdigini görkezýär.

Açyş kampaniýalary, onlaýn wagty ulanyjylaryň ünsüni özüne çekmek üçin uzak ýol geçýär. Indi başga zatlar bilen meşgullanýan bolmagy mümkin, şonuň üçin bu mahabatlar adatça uly we mazmuna baý, şonuň üçin özüne mynasyp ünsi çekýärler. Netijede, Google bu mahabatlary görkezmek üçin has berk talaplary döretdi. Google her açyş mahabatyny belli bir aýratyn talaplar bilen gözden geçirjekdiklerini duýdurýar. Bu talaplar beýleki mahabat görkezmeleri ýaly çydamly ýa-da bagyşlaýjy däldir.

Google-yň mahabatlarynyň berk talaplarynyň mysaly, Discovery mahabatlarynda ulanylýan şekilleriň bulaşdyrylmazlygy, tertipsizleşdirilmegi ýa-da kesilmezligi. “Smart Shopping” -de bolşy ýaly, bu goşmaça gözleg käbir SEO hünärmenlerini oňaýsyzlaşdyryp biler, şonuň üçin hemmeler “Discovery” mahabatlaryny ulanmaýarlar. Campaignene-de bu kampaniýany ulananyňyzda, enjamy nyşana almak, söwda, aýlaw, ýerleşdirmek we käbir beýleki sazlamalara gözegçilik etmekden ýüz öwürmeli bolarsyňyz.

Bäsleşigiňizden öňde durmagy meýilleşdirýän bolsaňyz, täze zatlary synap görmeli. Indi, bu siziň öňki strategiýalaryňyzy ýok edýändigiňizi aňlatmaýar, tersine, muny ýuwaş-ýuwaşdan goşýarsyňyz we nädip durmuşa geçirilýändigini görersiňiz. Birnäçe wagt bäri bu kampaniýalar bilen synag geçirýäris we höweslendiriji netijeleri alýarys, şonuň üçin olary müşderilerimize maslahat berýäris.

Microsoft mahabat tory

Web sahypaňyza has köp tomaşaçy gözläniňizde Microsoft Mahabatyny ulanmagy göz öňünde tutup gördüňizmi? Eger ýok bolsa, indi wagt. Aç-açanlyk ruhunda, satuw mukdaryny ýa-da girdejisini deň mukdarda alyp bilmersiňiz, ýöne ROI ähli tagallalary ýerine ýetirýär.

Muny synap görmegiňizi maslahat bermegimiziň bir sebäbi, Microsoft bilen mahabat berýän köp hünärmeni görmeýänligiňizdir. Bu, az sanly web sahypasyny aýlamak üçin has gowy taraplaryň bardygyny aňladýar.

Esasy artykmaçlygynyň ulanyjylaryň azdygyny göz öňünde tutup, Microsoft mahabat ulgamy barada kän zat aýdyp bolmaz. Bu aýdylanda, synap görüň we web sahypaňyzyň ondan näderejede peýdalydygyny görmeli.

Bazar tomaşaçylarynda Microsoft

Microsoft buhgalter hasabatynda mahabat kampaniýalaryny guranyňyzda, onuň bazardaky diňleýjilerine synanyşmagy göz öňünde tutuň. Microsoft, bazardaky tomaşaçylary önümleriň belli bir kategoriýasynda satyn almak niýetiniň signallaryny görkezen müşderileriň sanawy hökmünde suratlandyrýar. Bu sanaw gözleglerden alnan maglumatlardan, Bing-e basylan zatlardan we Microsoft hyzmatlaryndaky sahypa görnüşlerinden ösdürilýär.

Microsoft-yň bu aýratynlygy, Microsoft-yň indi bazarda möwsümleýin diňleýjiler sanawyna eýe bolmagydyr. Dynç alyş üçin wagtynda çykardylar. Bu diňleýjileriň sanawlary, satyn almak ähtimallygy ýokary bolan we Gara möwsüm, Ro Christmasdestwo satuwy we ş.m. ýaly möwsümleýin tendensiýalara we wakalara gyzyklanma bildiren adamlardan durýar.

Şükür güni, Ro Christmasdestwo we Gara anna günleriniň geçendigine düşünýäris, ýöne satuwy öňe sürýän ýeke-täk möwsümler kim diýýär? Walentin, Karnawal, Holi we Pasha ýaly burçda ýerleşýär. Bu dabaralaryň hemmesi bölek satuwlaryňyzy ýokarlandyrmak üçin ulanylyp bilner. Indi mahabat strategiýalaryňyzy ösdürip başlamagyň iň amatly wagty.

Netije

Allhli görkezijiler boýunça, Semalt web sahypaňyzyň şu ýyl iň gowy şertlerde bolmagyny üpjün etmäge taýyn. Hyzmatdaşlarymyz eýýäm hyzmatlarymyzdan peýdalanýarlar, sizem edip bilersiňiz. Hyzmatlarymyz, onlaýn bölek satuw marketingi baradaky bilimlerimiz bilen bilelikde, her bir web sahypasynyň iň köp üns we yhlas almagyny üpjün edýär.

Bu strategiýalar siziň üstünlikleriňizi kepillendirýänligi üçin, oňa köp peýdasy bar. Ses mahabat kampaniýalaryny we wideo ýaly meýilnamalaşdyrmagy meýilleşdirýän mahabat berijiler üçin ASMR janköýerlerine niýetlenen mahabatlary işletmek başlamagyň ajaýyp usulydyr.

Biz bilen habarlaşyň we şu gün sahypaňyza nädip kömek edip biljekdigimiz barada has giňişleýin öwreniň

send email